سفارش تبلیغ
صبا ویژن
باسلام


ما را در تلگرام دنبال کنید

برای بستن این کادر کلیک کنید

 

بازدید امروز: 319 ، بازدید دیروز: 1568 ، کل بازدیدها: 11374697


صفحه نخست      

هر کجا معشوقی از آزار لذت میبرد

بدست در دسته محمد زارعی تجره تاریخ : 93/3/31 ساعت : 1:31 عصر

 

لذت من بادْرقص گیسوان مست توست

هرکجامعشوقیازآزارلذتمیبرد

عاشقیازذلتاصرارلذتمیبرد


ازوجودپیرهنپیشتولذتمیبرم

هرقدرزندانیازدیوارلذتمیبرد


لحظهایبنشینخودمدورتبگردمحظکنی

نقطهازحیرانیپرگارلذتمیبرد


دلهمینکهدوستتداردهمینکهنیستی

بارهامیمیردوهربارلذتمیبرد


درددوری،درددوری،درددوری،دردعشق

آخ،باایندردهابیمارلذتمیبرد


دوستدارمگریهکردنرابرایشانهات

آدمدیوانهازاینکارلذتمیبرد


آدمدیوانهمثلمنقناعتپیشهاست

کمتورامیبیندوبسیارلذتمیبرد


لذتمنبادْرقصگیسوانمستتوست

زارعیْازموجگندمزارلذتمیبردمحمد زارعی تجره

 


دیگر اشعار : محمد زارعی تجره

محبوب کردن